top of page
REGULAMIN NEWSLETTERA
(regulamin udostępniania treści i usługi cyfrowej)

Niniejszy regulamin powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdują się w nim informacje w zakresie udostępniania Tobie treści cyfrowej w postaci e-booka, materiału audiowizualnego, dostępu do szkolenia online czy usługi cyfrowej w ramach mojego newslettera. Regulamin określa również zasady dotyczące plików cookies w związku z udostępnieniem Treści i usługi cyfrowej.

1. DANE KONTAKTOWE

1.W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących treści Regulaminu skontaktuj się ze mną:

e-mail: pracowniaeustoma@gmail.com

 

2. Podmiotem dostarczającym treść cyfrową jest Monika Górecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Eustoma - dekoracje i florystyka ślubna, Monika Górecka, Ptaszkowa 20, 33-333 Ptaszkowa.

3. Warunkiem skorzystania z NEWSLETTERA oraz zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w ramach Newslettera jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Użytkownik poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

2. DEFINICJE

1. USŁUGODAWCA - Monika Górecka prowadząca działalność pod nazwą Pracownia Eustoma - dekoracje i florystyka ślubna, Monika Górecka, Ptaszkowa 20 , 33-333 Ptaszkowa, NIP:7343542075.

2. SERWIS - serwis internetowy dostępny pod adresem https://pracowniaeustoma.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego użytkownik może dokonywać zamówień i zakupów określonych jako treści cyfrowe.

3. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający utworzenie Użytkownikowi własnego konta.

4. FORMULARZ NEWSLETTER - formularz dostępny w Serwisie lub na odpowiednich jego podstronach albo stronach lądowania, za pomocą którego Użytkownik może skorzystać z usługi Newslettera i dokonać stosownego zapisu.

5. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z usługi Newsletter.

6. KONSUMENT -  osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

7. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są m.in. dane osobowe Usługodawcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

8. NEWSLETTER - elektroniczna usługa dystrybucji oferowana przez Sprzedawcę za pomocą poczty e-mail, którą klient może zamówić/ zasubskrybować.  Pozwala ona Usługobiorcą na otrzymywanie treści elektronicznych od Sprzedawcy: informacji dotyczących Sprzedawcy, Treści Cyfrowych, usług powiązanych ze Sprzedawcą, nowościami, promocjami w Sklepie.

9.PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA - Przedsiębiorca zawierający ze Sprzedawcą Umowę związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, która w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością w sklepie.

11. PŁATNOŚĆ DANYMI -  udostępnienie danych osobowych Użytkownika w zamian za dostarczenie Treści cyfrowych.

12. REGULAMIN NEWSLETTERA - niniejszy regulamin.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę (sprzedawcę) na rzecz Usługobiorcy (KLIENTA) za pośrednictwem Sklepu.

14. TREŚCI CYFROWE - wszystkie treści cyfrowe oferowane za pośrednictwem Sklepu, zawierające teksty, obrazy, grafiki, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1191, 1293). Są to jednocześnie dane, na podstawie których za pomocą odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, można po przetworzeniu uzyskać określoną informację.

15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Zamówienie określa Treść Cyfrową, którego dotyczy, a także informacje konieczne do zawarcia i wykonania Umowy, wskazane w Formularzu Zamówienia takie jak sposób płatności, sposób dostawy, miejsce dostawy, dane Klienta.

16. SYSTEM - zespół złożony z urządzeń informatycznych i oprogramowania, który umożliwia przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne z wykorzystaniem odpowiedniego urządzenia końcowego (internet).

17. ŚRODOWISKO CYFROWE - sprzęt komputerowy, oprogramowania i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Kupującego w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystania z nich.

18. UMOWA LICENCYJNA - umowa na odpłatne korzystanie przez Klienta z Treści Cyfrowych Usługodawcy, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie.

19. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (DZ.U.  z 2014 poz.827 ze zm.) dalej jako Ustawa.

20. KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks Cywilny.

21. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO.

22. USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - ustawa z dnia 10 maja 1018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.)

23. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

24. USTAWA - PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE - ustawa z dnia 16 lipca 2004r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. nr 171 poz. 1800 ze zm.)

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin newslettera określa zasady korzystania z usługi Newsletter, sposób zawierania i rozwiązywania umów o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi lub uciszenia ceny, warunki dostawy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Zasady korzystania z usług elektronicznych innych niż Newsletter zostały uregulowane w Regulaminie sklepu.

3. Informacje podane na stronie internetowej Serwisu na temat usługi Newsletter nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

4. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu, Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin Newslettera w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu oraz każdorazowo przy formularzu zapisu na Newsletter. Treść Regulaminu Newslettera powinna zostać zamieszczona w taki sposób, aby Użytkownik mógł w każdej chwili ją utrwalić poprzez jej pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie ze strony Serwisu.

4. MINIMALNE WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu potrzebne jest:

- urządzenie z dostępem do Internetu,

- przeglądarka internetowa obsługująca JAVASCRIPT i pliki cookies.

2. Przed skorzystaniem z Serwisu Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone z Regulaminie,

3. Korzystanie z usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Serwisie, Usługodawca podejmie środki techniczne, organizacyjne i prawne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawione danych osobowych przesyłanych przez internet. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.

 

5. UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ

1. Usługodawca umożliwia uczestnikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

2. Użytkownik zawiera umowę o dostarczeniu treści cyfrowych, w ramach której Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności danymi lub uiścić cenę.

3. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi odbywa się na zasadach określonych w pkt.5 Regulaminu Newslettera.

4. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za cenę odbywa się na zasadach określonych w pkt. 5  Regulaminu Newslettera.

6. USŁUGA WYSYŁKI NEWSLETTERA

1. Usługodawca świadczy usługę elektroniczną w postaci usługi Newslettera., która polega na kierowaniu Użytkowników zapisanych na listę Subskrybentów informacji handlowych i marketingowych, w tym artykułach blogowych, treści wpisów w mediach społecznościowych, produktach i usługach czy wydarzeniach lub szkoleniach za pośrednictwem komunikacji e-mail.

2. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, czyli dodania adresu e-mail do listy Subskrybentów, Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu i podanie imienia oraz adresu e-mail oraz potwierdzenia zapisu poprzez wciśniecie przycisku "ZAPISUJĘ SIĘ". Potwierdzenie zapisu spowoduje skierowanie do Użytkownika na wskazany przez niego adres  e-mail korespondencji mailowej z prośbą o potwierdzenie zapisu lub usunięcie maila w sytuacji, gdy wywołane zapytanie zostało wysłane omyłkowo. Korespondencja skierowana do Użytkowników zawiera link, po którego naciśnięciu Użytkownik potwierdza zapis. Potwierdzenie zapisu powoduje dodanie do bazy danych listy Subskrybentów.

3. Potwierdzenie zapisu oznacza, że Użytkownik wyrażą zgodę na wysyłanie do niego informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzają zapis na newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, a także przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji zgodnie z ustawą - prawo telekomunikacyjne. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do zapisu na listę Subskrybentów oraz wysyłki Newslettera. Brak zgody powoduje, że usługa Newsletter nie będzie mogła być świadczona. W każdej Chwili Subskrybent może wycofać udzielone zgody, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter. Z chwilą skutecznego zapisu na listę Subskrybentów dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi.

4. Użytkownik chcący korzystać z usługi Newsletter zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych podczas uzupełniania Formularza zapisu, o którym mowa w pkt. 5.2 Regulaminu Newslettera oraz ich aktualizowania w razie ich zmiany.

5. Usługa Newsletter objęta jest prawami autorskimi i innymi prawami majątkowymi przysługującymi Usługodawcy.

6. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Rezygnacja może zostać zgłoszona Usługodawcy:

- w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter oznaczonej jako "Anulowanie subskrypcji".

- w formie elektronicznej na adres: pracowniaeustoma@gmail.com

- w formie papierowej na adres pocztowy Ptaszkowa 20, 33 -333 Ptaszkowa.

7. Skorzystanie przez Użytkownika z linka do wypisania się z usługi Newslettera, wysyłanie korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej z żądaniem rezygnacji z usługi będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług Newslettera.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newsletter Usługodawca poinformuje Użytkownika za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter.

7. UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

1. Użytkownik, który nie chce zawierać umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi, ma możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której będzie zobowiązany do uiszczenia ceny.

2. Użytkownik dokonuje zakupu Materiałów w zamian za cenę poprzez złożenia Zamówienia na adres: pracowniaeustoma@gmail.com

3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, tj. 1)Imię, 2) Nazwisko 3) Ulica nr domu 4) Kod pocztowy 5) Miasto 6) Adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta dodatkowo 7) Firmę przedsiębiorcy oraz numer NIP.

4. W odpowiedzi na złożone Zamówienie, Usługodawca przedstawi Regulamin sprzedaży lub udostępni dedykowany interfejs w celu finalizacji Zamówienia.

8. REKLAMACJA USŁUGI

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących usługi Newsletter lub działania Serwisu Użytkownik może złożyć reklamację:

- w formie elektronicznej na adres: pracowniaeustoma@gmail.com

- w formie papierowej na adres pocztowy : Ptaszkowa 20, 33-333 Ptaszkowa

2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Zaleca się podanie w opisie reklamacji o okolicznościach dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności : rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania, a także danych kontaktowych składającego reklamację, Podanie tych danych jest fakultatywne (nieobowiązkowe =) i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.

3. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w takiej samej formie, w jakiej skierowano reklamację, chyba że Użytkownik wskaże inaczej.

4. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

- stałego polubownego sądu konsumpcyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,

- wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą,

- skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów oraz organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 

9. DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania pików cookie oraz innych technologii, znajdują się w mojej Polityce Prywatności.

10. ZMIANA REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie wyłącznie z powodów wskazanych poniżej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dnia od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu przysługują Ci takie same prawa jak w przypadku zapisu do newslettera, w tym prawo odstąpienia.

 2. Regulamin może ulec zmianie z powodu:
  – konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa oraz konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, o ile mają wpływ na treść Regulaminu;
  – wprowadzenia nowych usług, zmiany ich zakresu lub charakteru;
  – zmiany warunków technicznych świadczenia usług;
  –zmiany zakresu naszej działalności i zmian organizacyjnych naszego przedsiębiorstwa;
  -korekty błędów stylistycznych, językowych lub innych niemających merytorycznego charakteru.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane są w języku polskim oraz w oparciu o przepisy prawa polskiego.

2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu Newslettera nie ogranicza praw Użytkownika, w tym Użytkownika o statusie konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium RP. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia Regulaminu newslettera o takim charakterze bezwzględnie zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie newslettera zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

bottom of page