top of page
Polityka Prywatności


1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych
Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby
Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie
korzystania ze strony internetowej.
2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna,
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.
3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych
osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki
administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania
organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych
osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Pracownia Eustoma - dekoracje
i florystyka ślubna, Monika Górecka z siedzibą w/przy: Ptaszkowa 20, 33-333
Ptaszkowa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w: Nowy Saczu, Wydział Gospodarczy, pod numerem NIP:
7343542075 (zwany dalej: „Właściciel").
II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
kontaktu z Tobą, wysyłki newslettera, sprzedaży produktów i usług.
2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do
a. zawarcia umowy;
2/7
b. dokonania rozliczeń;
c. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;
d. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np.
odstąpienie od umowy, rękojmia).
e. przyjmowanie zamówień, obsługa zleceń i reklamacji.
3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji
o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również
przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji
handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy
wyprzedaży.
4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych
obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań,
w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych
z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu
bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony
przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług
i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego
marketingiem bezpośrednim.
III. RODZAJ DANYCH
1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest
niezbędne do:
a. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:
- imię i nazwisko;
- płeć;
- adres dostawy;
- numer telefonu;
- adres e-mail;
b. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
- data urodzenia;
- numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);
3/7
- numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).
2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot
należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu
dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru
rachunku bankowego.
IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE L 119,
4.5.2016, str. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".
2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu
zgody Użytkownika w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej
transakcji.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie
dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia dokonywanie zakupów, za
pośrednictwem strony internetowej.
V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI
1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji
o zakresie przetwarzania danych osobowych.
2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania
swoich danych osobowych.
3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych
może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np.
wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć
wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów
przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony
internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora
danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane
czynności.
4/7
4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby
administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na
dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie
konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory
przez administratora danymi osobowymi.
5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu
danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez
administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie
w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym
celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie
sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi
i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.
6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy
to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym
zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na
dotychczas dokonane czynności.
7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi,
przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do
administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać
dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie,
żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego
życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu
podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania
jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz
uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem
miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest
konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których
zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich
przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem
cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.
2. Informacje, dotyczące umowy, przechowuje się w celach dowodowych, przez
okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe
z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu
5/7
przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.
3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące
zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi
Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.
4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem,
dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta
Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku
wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.
VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM
1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom
współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji
transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania
przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od
administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na
otrzymywanie informacji handlowych).
2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe
Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani
przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych
tych osób trzecich.
3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza
obszar Unii Europejskiej.
4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13
ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.
VIII. PLIKI COOKIES
1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię
(dalej łącznie nazywane: „cookies") do zbierania informacji o dostępie
Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu)
oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych
i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych
potrzeb Użytkownika.
6/7
2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny,
który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu
przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego
urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich
głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne
tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu
przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po
powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas
zachowywane przed dłuższy czas.
4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:
ostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki
te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości;
5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez
administratora.
6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne
z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie
akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną
zapisane w pamięci urządzenia.
8. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies
lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne
powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia
akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić
pełne korzystanie ze strony internetowej.
10. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej,
aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były
dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
7/7
b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę
internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników,
którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej
pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest
zarejestrowana na stronie internetowej;
d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies,
adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości
diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony
internetowej;
f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta
ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy
strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

bottom of page